Política de privadesa

Mitjançant la present política de privacitat, li informem de què, en compliment del que preveu la normativa aplicable en matèria de protecció de dades de caràcter personal, les dades sol·licitades en quants formularis i/o espais en què es requereixi de la seva identificació dins d’aquest espai web passaran a formar part d’un fitxer titularitat de CORPORACIÓ MEGATEL, S.L., amb domicili a C/La Banyeta Nova 20, PL 1, Palol de Revardit, 17843, GIRONA, i amb de NIF B17699679.

La finalitat del tractament

Les seves dades seran tractades únicament amb la finalitat d’atendre la seva consulta, prestar-li els serveis sol·licitats i facilitar-li informació sobre la nostra entitat.

Alhora, les dades de contacte podran ser utilitzades per a la remissió de novetats i actuacions de dinamisme al portal, remetent-li únicament per correu electrònic la informació relacionada. És per això què, en el corresponent formulari, haurà de prestar el seu consentiment exprés a la remissió d’aquesta informació. En qualsevol cas, si volgués revocar aquest consentiment, haurà de comunicar-ho per escrit mitjançant correu electrònic a CORPORACIÓ MEGATEL, S.L., rgpd@corporaciomegatel.com

Les dades obligatòries de cada formulari seran identificades com a tals. En cas d’absència o incorrecció de les mateixes CORPORACIÓ MEGATEL, S.L. no podrà identificar-lo correctament i, en conseqüència, es procedirà a la supressió del registre si és el cas.

Transferència Internacional de Dades

Dins el funcionament intern d’aquest espai web, l’informem que les seves dades podran ser tractades en països fora de la Unió Europea. En aquest cas, CORPORACIÓ MEGATEL, S.L. vetlla perquè els països destí de les seves dades personals sempre tinguin un nivell de seguretat equiparable i/o adequat de protecció. En qualsevol cas, la transferència internacional es realitzarà en compliment de l’estipulat en els Art. 33 i 34 de la LOPD, Arts. 66 a 68 del RLOPD, i amb caràcter general, atenent als supòsits de regulació i autorització per les autoritats de control, els Arts. 44 i següents del RGPD (UE).

Així mateix, i en cas que la transferència internacional de dades respongui a la prestació d’un servei a CORPORACIÓ MEGATEL, S.L., aquesta prestació ha de complir amb les disposicions establertes en l’Art. 12 LOPD, Arts. 20 a 22 RLOPD i Art. 28 RGPD (UE), subscrivint-se el corresponent contracte d’encarregat del tractament.

En el cas de transferències Internacionales als EEUU, els proveïdors de serveis compleixen amb totes les garanties en matèria de protecció de dades personals exigides per l’Escut de Privacitat entra la Unió Europea i EUA (Privacy Shield). Faci click aquí per a més informació sobre l’Escut de Privacitat.

Prestador serveisPaís Destinació
Google AnalyticsEE.UU.
FacebookEE.UU.
TwitterEE.UU.
WordPressEE.UU.
Legitimació i exercici de drets

El usuari consent el tractament de les seves dades per a finalitats descrites, i podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, així com la resta de drets recollits en la normativa Europea, mitjançant correu electrònic a l’adreça rgpd@corporaciomegatel.com identificant-se com usuari de l’espai web, especificant l’exercici dels seus drets en la seva sol·licitud, o bé exercitar els seus drets per comunicació postal, per correu ordinari a l’adreça (domicili social) anteriorment indicada.

Tutela de drets davant l’Autoritat de Control
En qualsevol supòsit de vulneració del dret a la protecció de dades personals, l’usuari pot dirigir-se a l’Autoritat de Control nacional corresponent, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, www.aepd.es, per iniciar els tràmits oportuns de reclamació i/o defensa dels seus drets.
Conservació de les dades
Les seves dades es conservaran pel temps necessari per atendre la finalitat per a la qual haguessin estat recollides i a les obligacions legals derivades de la mateixa i, en qualsevol cas, acabada la relació de negoci, per un màxim de 5 anys.
Responsabilitats de l’usuari

L’usuari garanteix ser major d’edat, disposant de la capacitat suficient i el coneixement necessari per utilitzar l’espai web de CORPORACIÓ MEGATEL, S.L. i el seu contingut, garantint que la informació que facilita en cadascun dels formularis on CORPORACIÓ MEGATEL, S.L. sol·licita les seves dades personals son veraces, adquirint la responsabilitat d’informar a CORPORACIÓ MEGATEL, S.L. de qualsevol canvi i/o modificació de les mateixes per al seu correcte tractament.

Mesures de Seguretat

CORPORACIÓ MEGATEL, S.L. ha implantat les mesures de seguretat necessàries per a garantir un ús i tractament eficaç de les dades de caràcter personal facilitades per l’usuari, salvaguardant la intimitat, privacitat, confidencialitat i integritat d’aquestes, complint amb els requisits normatius que preveu el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal, aprovat pel Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, fent ús dels mitjans tècnics necessaris per evitar l’alteració, pèrdua, accés no autoritzat o tractament de les seves dades, segons l’estat de la tecnologia en cada moment, així com l’abast de control de CORPORACIÓ MEGATEL, S.L.

CORPORACIÓ MEGATEL, S.L. podrà modificar el contingut de la seva política de privacitat en qualsevol moment segons les modificacions legislatives jurisprudencials o d’interpretació de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades que puguin produir-se.