Condicions de contractació

CONDICIONS GENERALS DEL SERVEI
Aquestes condicions generals regulen la relació comercial i de serveis entre el client i CORPORACIÓ MEGATEL SL (en endavant WIFIBOO), empresa amb domicili social al carrer Banyeta Nova,20, Planta 1,Palol de Revardit (CP 17843), CIF B17699679, inscrita al Registre Mercantil de Girona tom 1787, foli 12, full GI 29735, inscripció 1a. MEGATEL figura registrada al Registre d’operadors de la Comissió del Mercat de les Telecomunicacions (CMT), per la qual cosa disposa de certificació que l’habilita com operadora de comunicacions electròniques.
1- Objecte
En base a aquestes condicions generals WIFIBOO oferirà al client un servei de connexió sense fils a la xarxa Internet i de veu IP segons el client hagi determinat a la part final d’aquest document de condicions generals. Aquestes condicions regulen les obligacions d’ambdues parts, les condicions d’utilització i les condicions i forma de pagament per part del client.
2- Descripció general del servei

2.1 El servei d’accés a Internet s’ofereix de forma permanent i en règim de tarifa plana. La velocitat d’accés es refereix a la velocitat màxima que efectivament es pot aconseguir dins la xarxa de WIFIBOO. El cabal mínim garantit (CIR) és del 10% del cabal contractat. WIFIBOO prestarà assistència tècnica adequada tant per a donar cobertura, com en relació als aparells als que fa referència la clàusula tercera.
2.2 El servei de veu IP s’oferirà a través d’un aparell convertidor IP a analògic, que tindrà assignat un número fix, en cas que el client l’hagi sol•licitat. El cost es tarificarà en factures mensuals i segons la tarifa autoritzada pel client en el moment de fer l’alta del servei.

3 – Equip de recepció

A fi de poder obtenir el servei, WIFIBOO subministrarà i instal•larà un conjunt d’elements descrits en el contracte. Els elements de l’equip de recepció seran utilitzats pel client en règim de cessió. Correran a càrrec de WIFIBOO les reparacions derivades d’avaries o defectes propis de l’aparell receptor. Seran a compte del client les despeses derivades d’incidències de funcionament de la part interna a casa del client o bé provocades per un ús inadequat de l’aparell, per trencament dels seus components o per falta de cura en la seva utilització. En cas d’avaria de l’aparell receptor que no pugui ser objecte de reparació serà substituït per un altre de les mateixes característiques sense cost per al client si no és per causa que li sigui imputable. Les despeses derivades de la recollida o enviament d’aparells aniran a càrrec del client. El client s’abstindrà de manipular o alterar els components de qualsevol manera. La seva manipulació, alteració o utilització de forma diferent a la indicada en el present document donarà lloc a la possibilitat de reclamar compensació econòmica per part de WIFIBOO pels inconvenients i despeses, com la pèrdua de garantia o altres, que pugui comportar-li.

4 – Altres equips propis del client

WIFIBOO no és responsable dels equips informàtics propis del client que tingui instal•lats en el seu domicili. El servei d’atenció al client de WIFIBOO no podrà atendre incidències o problemes que es detectin en aquests equips. No obstant, el client pot sol•licitar i contractar els serveis professionals de WIFIBOO per tal que l’assessori, proporcioni o instal•li, equips informàtics que siguin oportuns o convenients a les necessitats de l’usuari, equips i serveis que es contractaran i facturaran a part.

5 – Compensació per interrupcions

WIFIBOO oferirà un servei d’accés a Internet de forma permanent. Respondrà davant el client per falta de connexió per causa que li sigui directament imputable. En el cas que la interrupció total del servei s’hagi produït durant el període de facturació de manera continuada o no continuada i sigui superior a sis hores dins l’horari de les 8 h. a les 22 h. WIFIBOO reintegrarà al client, en una factura posterior al període afectat per la interrupció, la quantitat equivalent i proporcional a la part de la quota mensual de la connexió corresponent a la durada de la interrupció. El temps de durada de la interrupció es computarà des de la constància efectiva d’aquesta i fins el moment que es restableixi el funcionament del servei.

6 – Desplaçaments al domicili del client

Si la resolució de l’avaria requerís la presència del servei tècnic en el domicili del client WIFIBOO proposarà al client data i hora per a realitzar el servei. El client no tindrà obligació d’acceptar la primera hora i data proposada. En aquest cas, el període de temps que passi entre la primera proposta i la data finalment acceptada per part del client, no es comptabilitzarà com a no disponibilitat de la connexió. El còmput de la durada de la falta de connexió també es suspendrà si el client no facilita a WIFIBOO l’accés a la instal•lació o equipament informàtic del client en la data i hora concertada. La suspensió tindrà efecte fins el moment que es faciliti finalment l’accés al domicili i equips. De la comptabilització de la falta de disponibilitat de servei es descomptaà, igualment, el temps de demora en el restabliment efectiu quan sigui imputable al client. En qualsevol cas, en el cas que l’avaria o interrupció no fos imputable a WIFIBOO el client abonarà l’import del desplaçament, temps i treballs que es portin a terme.

7 – Interrupcions sense dret a compensació

WIFIBOO no serà responsable de les interrupcions del servei quan es derivin de causes o circumstàncies alienes a la seva voluntat i responsabilitats, o per causa de força major, com ara interrupcions prolongades del subministrament elèctric per part de companyia, condicions meteorològiques extraordinàries o similars, o per interrupció de la connectivitat contractada per WIFIBOO amb els seus proveïdors. El servei es podrà interrompre puntualment per efectuar revisions, millores o manteniment de la xarxa. Sempre que sigui possible aquestes operacions s’efectuaran en dies laborables. No constituirà falta de disponibilitat imputable a WIFIBOO la introducció per part de el client d’elements de Hardware o de Software que provoquin un mal funcionament general de l’ordinador o que resultin incompatibles amb el servei ofert per WIFIBOO ni les avaries localitzades en equips del client o en trams de la seva xarxa local de treball.

8 – Servei d’atenció al client

WIFIBOO proporcionarà un servei d’atenció al client que inclourà un servei de diagnòstic i un servei de resolució d’incidències. El client haurà de contactar telefònicament amb aquest servei que serà operatiu de dilluns a divendres (excepte festius) de 9:00h a 20:00h. En el cas que excepcionalment WIFIBOO hagués de deixar de donar servei en dia laborable, s’informarà d’aquesta circumstància des del seu lloc web. El servei d’atenció al client inclou també seguiment de la connectivitat que té el client en un moment determinat. WIFIBOO prestarà els serveis especificats en aquesta clàusula directament o bé per mitjà d’un servei tècnic extern contractat a l’efecte (més informació sobre aquest servei a wifiboo.cat).

9 – Preu del servei

Com a contraprestació pel servei que obté, el client quedarà obligat a satisfer la quota mensual segons tarifes vigents en el moment de l’alta pel/s servei/s contractat/s, que consten al peu d’aquest contracte. L’import de les tarifes s’incrementarà amb els impostos que resultin d’aplicació durant la vigència del contracte. L’abonament es farà efectiu mensualment per mitjà de càrrec al compte corrent indicat al peu del contracte, cosa que el client accepta amb la signatura d’aquest document. L’import de la primera quota serà proporcional al nombre de dies que el servei hagi estat disponible dins el període de facturació. Aquest criteri s’aplicarà també en el cas que el client sol•liciti una modificació de les característiques del servei. El client podrà en tot moment obtenir informació actualitzada de les tarifes i quotes de manteniment consultant el lloc web wifiboo.cat.

10 – Vigència del contracte

El contracte es considerarà vigent per un període d’un any. Es renovarà automàticament per períodes successius d’un any, excepte prèvia comunicació expressa i per escrit de qualsevol de les parts a l’altra efectuada amb una antelació mínima de 15 dies naturals al venciment del període en curs.

11 – Causes de resolució del contracte

Sense contradir la clàusula anterior el contracte es podrà resoldre de forma anticipada per qualsevol de les causes següents:
1. Per declaració d’insolvència, concurs de creditors, fallida, liquidació o situació similar d’una de les parts.
2. Per impossibilitat de compliment del contracte per causa de força major durant un període superior a trenta dies.
3. Per la utilització negligent del servei per part del client en perjudici de tercers persones o de WIFIBOO.
4. Per incompliment d’alguna de les obligacions substancials establertes en les presents clàusules generals per part d’alguna de les parts, especialment la falta de pagament d’una quota mensual dels serveis contractats pel client. WIFIBOO podrà suspendre el servei des del moment que tingui coneixement de la falta de pagament.
5. Per tracte desmesurat i/o ofensiu de l’abonat en vers els serveis o personal de WIFIBOO.
6. Per pèrdua del títol que habilita WIFIBOO per a la prestació del servei.
7. Per voluntat unilateral de l’abonat, comunicada a l’operador amb antelació mínima de 15 dies a la data que hagi de tenir efecte.

12- Baixa voluntària del servei

En cas de baixa voluntària del servei contemplada a l’apartat 7 de l’article anterior, el client facilitarà que WIFIBOO pugui recollir els equips del seu habitatge en el termini màxim de 15 dies. En cas que no es pugui fer la recollida, WIFIBOO facturarà l’import dels equips instal·lats que és de 180,00€+IVA.

13 – Cessió a tercers

El present contracte no podrà ser cedit o transmès a tercers pel client sense consentiment exprés i per escrit previ de WIFIBOO.

14 – Exempció de responsabilitat

WIFIBOO no serà responsable, ni podrà controlar, ni té l’obligació de controlar els continguts, fitxers, informació, documents o similars difosos o bé obtinguts pel client per mitjà del servei. WIFIBOO no respondrà de les conductes del client que poguessin ser contràries a l’ordenament vigent i als drets de terceres persones.

15 – Legislació aplicable i fur

La prestació del servei regulat per les presents condicions generals es regirà per la legislació espanyola. Per qualsevol classe de divergència o qüestió que pogués sorgir en la interpretació i/o aplicació del seu contingut les parts es sotmetran a l’arbitratge institucional del Tribunal Arbitral de Girona, quedant obligades des d’ara al compliment del laude arbitral.